Regulamin serwisu "Nie Łam Sobie Głowy"

 1. Kupujący-nabywca usługi portalu "Nie Łam Sobie Głowy" - otrzymujący odpowiedź na pytanie z zakresu marketingu zintegrowanego, pośrednictwa kontaktów - nabywa tym samym: usługę consultingową, usługę marketingową, usługę gdzie indziej nieklasyfikowaną - zwane dalej "usługą".
 2. Kupujący-nabywca dokonuje przedpłaty za usługę na podstawie faktury VAT - stawka 23% wystawionej przez sprzedającego - portal "Nie Łam Sobie Głowy". Jest to warunek nabycia usługi przez kupującego-nabywcę niezbędny do wykonania usługi przez sprzedającego-portal "Nie Łam Sobie Głowy".
 3. Opłaty za usługę kupujący-nabywca dokonuje za pomocą przelewu bankowego na podany na fakturze VAT nr rachunku.
 4. Kupujący-nabywca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec usługi świadczonej przez sprzedającego - portal "Nie Łam Sobie Głowy".
 5. Kupujący-nabywca korzysta z usług portalu "Nie Łam Sobie Głowy" tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Sprzedający - portal "Nie Łam Sobie Głowy" zobowiązuje się kupującemu-nabywcy rzetelnie dostarczyć zamówioną usługę w formie pisemnej lub za pośrednictwem kontaktu bezpośredniego na podstawie umowy słownej, również za pośrednictwem kontaktu telefonicznego między stronami.
 7. Sprzedający - portal "Nie Łam Sobie Głowy" oświadcza, iż sprzedawane usługi są zgodne z polskim prawem i nie mają na celu działać przeciw prawu polskiemu.
 8. Sprzedający - portal "Nie Łam Sobie Głowy" sprzedaje usługę kupującemu-nabywcy tylko w przypadku, kiedy stwierdza, że może zrealizować zamówienie - rzetelna odpowiedź na pytanie kupującego-nabywcy.
 9. Sprzedający - portal "Nie Łam Sobie Głowy”, jako "rzetelną odpowiedź" traktuje wykonanie usługi na rzecz kupującego-nabywcy, zwolnionej od roszczeń ze strony kupującego-nabywcy w stronę sprzedającego-portalu "Nie Łam Sobie Głowy"
 10. Kupujący-nabywca nie może wykorzystywać usług nabytych od sprzedającego-portalu "Nie Łam Sobie Głowy" do łamania prawa polskiego, nie może wykorzystywać w/w usług w postępowaniach cywilno-prawnych.
 11. Kupujący-nabywca ma obowiązek zapoznania się z Kodeksem Karnym przed zakupem usługi.
 12. Kupujący-nabywca nabywając usługę potwierdza, iż zwalnia sprzedającego-portal "Nie Łam Sobie Głowy" z odpowiedzialności karnej w sprawie dochodzenia niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego.
 13. Sprzedający-portal "Nie Łam Sobie Głowy" sprzedaje usługę w pełni wartościową, niezależną od zdania na temat usługi kupującego-nabywcy, ukierunkowaną prawem polskim, na podstawie pewnych źródeł informacyjnych, zgodnych z kodeksami prawa polskiego: kodeksem cywilnym, kodeksem karnym, kodeksem postępowania cywilnego, kodeksem postępowania administracyjnego, kodeksem karnym skarbowym, kodeksem postępowania karnego, kodeksem karnym wykonawczym, kodeksem spółek handlowych, kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
 14. Sprzedający-portal "Nie Łam Sobie Głowy" może zrezygnować z wykonania usługi tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy nie pobrał opłaty na swoją korzyść od kupującego-nabywcy.
 15. Sprzedający-portal "Nie Łam Sobie Głowy" może odmówić wykonania zleconej usługi przez kupującego-nabywcę, po zweryfikowaniu zamówienia na usługę, zleconego ze strony kupującego-nabywcy oraz w przypadku ryzyka wykonania usługi nierzetelnie nabywcy-kupującemu przez sprzedającego-portal "Nie Łam Sobie Głowy"
 16. Sprzedający-portal "Nie Łam Sobie Głowy" zastrzega sobie nieudostępnianie danych osobowych, kontaktowych, prywatnych, finansowych, firmowych kupującego-nabywcy.
 17. Dane osobowe, kontaktowe, firmowe, finansowe, osobowe kupującego-nabywcy mogą być wykorzystywane przez sprzedającego-portal "Nie Łam Sobie Głowy" tylko i wyłącznie w celu wykonania świadczonych przez sprzedającego-portal "Nie Łam Sobie Głowy" usług.